Рангирање за другу годину

На основу  члана 103. став 1. Закона о високом образовању,  као и одлуке Наставно-стручног Већа одсека Висока хотелијерска школа и Наставно-стручног већа Академије струковних студија Београд о увећању укупног броја студената који се финансира из буџета за 10% у школској 2021/2022. години, укупан број студената за упис у другу годину студија у статусу студента којим се финансирају из буџета увећан је са 90 на 99 студената. На студијском програму Ресторатерство  законски услов (члан 103. став 1 Закона о високом образовању) од минимум 48 ЕСПБ бодова за упис у статусу студента који се финансира из буџета има само 19 студената (види колону „Број ЕСПБ за ранг листу“). Стога је на преостала два студијска програма равномерно увећан број студената у статусу студента који се финансира из буџета и то тако да тај број на студијском програму Хотелијерство износи 40 студената и на студијском програму Гастрономија 40 студената.

Коначне ранг листе за упис у другу годину студија за:
– Студијски програм Хотелијерство
– Студијски програм Ресторатерство
– Студијски програм Гастрономија

За студенте који су уписани по посебним мерама уписа примењује се члан 103. став 5 Закона о високом образовању: Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.