Обавештење (25.05.2023)

Ставља се на увид јавности  Извештај  о пријављеним кандидатима (број 01-372 од 19. маја 2023.) за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању виши предавач за ужу област Гастрономија са пуним радним временом на одређено време од пет година – један извршилац у Академији струковних студија Београд, одсеку Висока хотелијерска школа.

Извештај  се ставља  на увид јавности дана 25.5.2023. године , а рок у  увид јавности тече од 26.05.2023. године.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја у року од 15 дана у просторијама Академије струковних студија Београд, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152а, радним даном  у времену од  10 до 13 часова  у канцеларији  пословног секретара и у  Одсеку Висока хотелијерска школа, Кнеза Вишеслава 70, радним даном у времену од 11 до 13 часова у канцеларији пословног секретара на другом спрату.