Водич за предају конкурсне документације

Шта све треба понети у Школу у првом уписном року

Документа се предају 22, 23. и 24. јуна (среда, четвртак и петак) од 09:00 до 15:00 часова.

Понесите са собом следећа оригинална документа и њихове неоверене фотокопије:

Сведочанства за сваки завршени разред средње школе
Диплому о завршеној средњој школи
Извод из матичне књиге рођених
Уверење о држављанству (само ако је кандидат држављанин Србије)

Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству подносе Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању које издаје Агенција за квалификације у Београду, Мајке Јевросиме 51. Ако Решење није издато, онда поднети доказ да су документа предата на нострификацију. (Све о нострификацији погледајте на сајту Агенције за квалификације, интернет адреса http://azk.gov.rs/ и потражите део који се односи на Призбавање страних средњошколских исправа.

Кандидати који су освојили награде (I, II или III место) у последњем разреду средње школе на такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја или на међународним такмичењима треба да понесу и дипломе којима то доказују како би били ослобођени полагања пријемних испита из одговарајућег предмета.

Ме треба доносити медаље већ диплому где се јасно виде назив и ранг такмичења као и име и пласман награђеног.

Кандидати који конкуришу по основу посебних мера уписа треба да донесу доказе да припадају одређеној категорији:

За особе са инвалидитетом један од следећих докумената:
– Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења
– Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
– Мишљење Интерресорне комисије (Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику/одраслом)
– Препоруку Удружења студената са хендикепом  (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање  утиче на исходе учења и свакодневно функционисање).

За припаднике ромске националне мањине понесите препоруку коју даје Национални савет ромске националне мањине. Уз Препоруку предајете и Изјаву коју можете да узмете у школи или овде.

Држављани Републике Србије који су школске 2021/2022. године средњу школу завршили у иностранству подносе Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању. Ако решење није издато, онда се подноси доказ да су документа предата на нострификацију.

Припадник српске националне мањине из суседних земаља предаје и Изјаву коју може да узме у школи или овде. (Све о нострификацији погледајте на сајту Агенције за квалификације, интернет адреса http://azk.gov.rs/)

Понесите и личну карту кандидата уколико је са чипом. Не треба копија личне карте (јер она не може да се очитава).

Пријаву на конкурс (набављате је у Школи на дан предаје документације) попуните, потпишите и предајете са донетим документима).

У школи ћете добити упутство којим редоследом треба да сложите конкурсну документацију како би се на шалтеру што краће задржавали.

Кандидат који је конкурисао добија:
Потврду о пријему на конкурс
Упутство за попуњавање листића за одговоре
Пример налога за уплату трошкова.

Трошкови пријемног износе 6.000 динара. Не треба уплаћивати све док се не добију горе поменута Потврда о пријави на конкурс и пример за плаћање.

По обради примљених документа на сајту школе се објављује листа кандидата. Она служи да сваки кандидат провери да ли су наведени подаци тачни.

Пријемни испит је планиран за 27. и 28. јун.

Кандидати на полагање долазе лично и доносе:
– Личну карту (или други документ са сликом)
– Потврду о конкурисању
– Доказ о уплати 6000 динара

ВАЖНО! Приликом уплате обратите пажњу на следеће. Сваки налог мора бити исправно попуњен према примеру који кандидат добија од школе. Не треба преписивати од других кандидата јер свако добија свој јединствени позив на број.