Обавештење (29.01.2021)

Ставља се   на увид јавности  Извештај  о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник страног језика за ужу област Англистика  број  01-92 од  29.01.2021 године.

Извештај  се ставља  на увид јавности дана 29.01.2021. године , а рок у  увид јавности тече  почев од 30.01.2021 године.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја у року од 15 дана, радним данима, у канцеларији Ане Миличић  у седишту Академије, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а у времену од  10:00 до 13:00 часова или у Одсеку Висока хотелијерска школа (Београд, Кнеза Вишеслава 70) у канцеларији – Кабинет 2, у времену од  од  11:00 до 13:00 часова

Председник Академије
Др Славољуб Вићић, с. р.