Упис у 2021/2022. у трећем року

Event Description

По завршетку другог уписног рока остало је још непопуњених места на сва три студијска програма: Гастрономији (12),  Хотелијерству (75) и Ресторатерству (18 места) и направљен је још један уписни рок.

Пријављивање на конкурс је у понедељак, 20. септембра од 9 до 15 часова (дођите бар до 14:30 часова јер се у школи попуњава пријава за шта треба времена).

Понесите са собом следећа оригинална документа и њихове неоверене фотокопије:
– Сведочанства за сваки завршени разред средње школе
– Диплому о завршеној средњој школи
– Извод из матичне књиге рођених
– Уверење о држављанству (само за држављане Србије)
Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству подносе Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању које издаје Агенција за квалификације у Београду, Мајке Јевросиме 51. Ако
Решење није издато, онда поднети доказ да су документа предата на нострификацију.

Кандидати који су освојили награде (I, II или III место) у последњем разреду средње школе на такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја или на међународним такмичењима треба да понесу и дипломе којима то доказују како би били ослобођени полагања пријемних испита из те области.

Држављани Републике Србије који су школске 2020/2021. године средњу школу завршили у иностранству подносе Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању. Ако решење није издато, онда се подноси доказ да су документа предата на нострификацију. Ако је школа завршена у Републици Српској, нострификација није потребна.

Припадник српске националне мањине из суседних земаља предаје и Изјаву коју може да узме у школи.

Понесите и личну карту кандидата као и 500 динара за Информатор.

Полагање пријемних испита је 21. и 22. септембра а упис примљених кандидата биће 29. септембра.

 


Коначна ранг листа за други уписни рок

Коначне ранг листе за упис у првом уписном року:


Практично образовање за твоју сигурну будућност

На овом сајту можете наћи све битне информације о Високој хотелијерској школи, предлажемо да их погледате како бисте стекли ширу слику о школи у којој ћете, надамо се, провести наредне три незаборавне године. Питања има много, преузмите доње брошуре јер се у њима налазе одговори на најчешће постављана питања. Пажљиво погледајте све материјале јер све је важно.

ЗАШТО ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА?

Иван Виторовић, директор компаније „Мона хотел менаџмент“, говори о томе шта је важно  приликом доношења одлуке избору будућег образовања. Погледајте видео запис.

  
УСЛОВ ЗА УПИС 
На студијске програме Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија:

 • завршена средња школа и
 • пријемни испит.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање на конкурс је 2. и 3 септембра од 9 до 15 часова.

Савет: Нема потребе да долазите у школу пре ових термина.

Неопходна документа за пријављивање на конкурс погледајте овде
За пријављивање на конкурс потребно је донети оригинална документа и неоверене фотокопије.
Оригинална документа се достављају на увид а фотокопије задржава Школа (и не враћа их!).
Поред предвиђених докумената, кандидат прилаже попуњену ПРИЈАВУ на конкурс коју набавља у Школи на дан подношења конкурсне документације. Пријава се налази у Информатору који ће се продавати у скриптарници за 500 динара.
Кандидат мора да достави на увид и ЛИЧНУ КАРТУ (не треба копија исте) на дан предаје документације.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС

Кандидати полажу ТРИ испита.
До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту.
Први испит је из страног језика (бира се један од четири понуђена), а максималан број бодова је 30.

Други испит зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на тесту је 20.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА обавезно се полаже

ТРЕЋИ испит такође зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на овом тесту је 10.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО послаже се писмено

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО трећи је практични испит из УСЛУЖИВАЊА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
 • организација и техника радних процеса
 • култура опхођења и понашања
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА последњи је практични испит из КУВАРСТВА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
  Под приступом и ставом се подразумева како се кандидат односи према радном месту / простору где обавља практични задатак, затим положај тела, однос према алату, намирницама, прелазак на следећу радну операцију.
 • организација и техника радних процеса
 • препознавање животних намирница и њихова примена
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције
  Под завршним радовима и операцијама се подразумева како се кандидат односи према радном месту на коме је претходно обављао радне операције, како је поспремио иза себе намирнице, алате, радне даске и друго посуђе које је користио, хигијенски став и поштовање HACCP.

За практични испит из КУВАРСТВА кандидати треба да понесу униформу. Уколико је немају, школа ће им исту обезбедити за овај испит.

МЕРИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

Избор кандидата врши се на основу следећих мерила:

I – Општег успеха из средње школе кojи се вреднује и израчунава у бодовима, на следећи начин:
Саберу се просечне оцене за сваки разред (које су наведене на сваком сведочанству) и добијени збир се помножи са два.
Уколико је на сведочанству просечна оцена написана са више децимала, врши се заокруживање на две децимале.
По овом основу кандидат може остварити најмање 12 а највише 40 бодова.

II – Успеха на пријемном испиту кojи се вреднује у бодовима оствареним решавањем три теста:
– за тест из страног језика од 0 до 30 бодова,
– за други изборни предмет од 0 до 20 бодова и
– за практични испит или тест информисаности од 0 до 10 бодова.
По овом основу кандидат може остварити највише 60 бодова.
Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог предмета и за њега добија максимални број бодова.

На основу наведених мерила добија се укупан број бодова (највише 100) који служи као критеријум за формирање РАНГ ЛИСТЕ кандидата. Ранг листа је сложена по броју остварених бодова, од највећег до најмањег, тако да ће се на првом месту наћи кандидат који је по поменутим мерилима остварио највећи број бодова.

Built Process