Упис у прву годину студија школске 2019/2020.

Упис у прву годину студија школске 2019/2020.
 • јун 19, 2019
 • 09:00 AM to  03:00 PM
 • Кнеза Вишеслава 70

Event Description

Продаја Информатора и пријем конкурсне документације почиње у среду, 19. јуна у 9 часова.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС ЈЕ 19, 20, 21. и 24. ЈУНА ОД 09 ДО 15 ЧАСОВА.

Погледајте скраћено упутство о документима која се предају на Конкурс за упис.

Детаљне информације су у Информатору.

Информатор 2019.

Пажљиво прочитајте..

УСЛОВ ЗА УПИС
На студијске програме Хотелијерство, Ресторатерство и Гастрономија:

 • завршена средња школа и
 • пријемни испит.

Укупан број студената који могу да упишу прву годину студија дефинисан је за сваки студијски програм:
• за Хотелијерство 150 студената (од тога је 35 буџетских места)
• за Ресторатерство 60 студената (од тога је 20 буџетских места)
• за Гастрономију 150 студената (од тога је 35 буџетских места)

Неопходна документа за пријављивање на конкурс
За пријављивање на конкурс потребна су следећа документа (оригинали и неоверене фотокопије):
• важећи извод из матичне књиге рођених;
сведочанства за сваки разред завршене средње школе;
диплому о положеном завршном (матурском) испиту.
• дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту

Оригинална документа се достављају на увид а фотокопије задржава Школа (и не враћа их!).
Поред ових докумената, кандидат прилаже попуњену ПРИЈАВУ на конкурс коју набавља у Школи.
Кандидат мора да достави на увид и ЛИЧНУ КАРТУ (не треба копија исте) на дан предаје документације.
Уколико конкурише по основу посебних мера уписа, кандидат мора да достави адекватна документа а шта је све потребно објавићемо ускоро.

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС и УПИС У ШКОЛСКУ 2019/2020. (први уписни рок)

Пријављивање кандидата на Конкурс: 
19, 20, 21. и 24. јуна

Полагање пријемних испита:
27. и 28. јуна

Упис кандидата: 
8. и 9. јула 2019. године.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС

Кандидати полажу ТРИ испита.
До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту.
Први испит је из страног језика (бира се један од четири понуђена), а максималан број бодова је 30.

Други испит зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на тесту је 20.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА обавезно се полаже

ТРЕЋИ испит такође зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на овом тесту је 10.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО послаже се писмено

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО трећи је практични испит из УСЛУЖИВАЊА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
 • организација и техника радних процеса
 • култура опхођења и понашања
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА последњи је практични испит из КУВАРСТВА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
  Под приступом и ставом се подразумева како се кандидат односи према радном месту / простору где обавља практични задатак, затим положај тела, однос према алату, намирницама, прелазак на следећу радну операцију.
 • организација и техника радних процеса
 • препознавање животних намирница и њихова примена
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције
  Под завршним радовима и операцијама се подразумева како се кандидат односи према радном месту на коме је претходно обављао радне операције, како је поспремио иза себе намирнице, алате, радне даске и друго посуђе које је користио, хигијенски став и поштовање HACCP.

За практични испит из КУВАРСТВА кандидати треба да понесу униформу. Уколико је немају, школа ће им исту обезбедити за овај испит.

 

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

Избор кандидата врши се на основу следећих мерила:

I Општег успеха из средње школе кojи се вреднује и израчунава у бодовима, на следећи начин:
Саберу се просечне оцене за сваки разред (које су наведене на сваком сведочанству) и добијени збир се помножи са два.
Уколико је на сведочанству просечна оцена написана са више децимала, врши се заокруживање на две децимале.
По овом основу кандидат може остварити најмање 12 а највише 40 бодова.

II Успеха на пријемном испиту кojи се вреднује у бодовима оствареним решавањем три теста:
– за тест из страног језика од 0 до 30 бодова,
– за други изборни предмет од 0 до 20 бодова и
– за практични испит или тест информисаности од 0 до 10 бодова.
По овом основу кандидат може остварити највише 60 бодова.
Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог предмета и за њега добија максимални број бодова.

На основу наведених мерила добија се укупан број бодова (највише 100) који служи као критеријум за формирање РАНГ ЛИСТЕ кандидата.

Built Process